1. Διοργανωτής του Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΑΕΒΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ», (εφεξής η «Αγνοmarket-meat»), η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Θεομήτορος, αριθμός 50, με ΑΦΜ 094531947, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Αγνοmarket-meat προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός για Ερωτευμένους» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στο Facebook δια του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/AgnoMarketMeat/ και στο Instagram δια του διαδικτυακού τόπου https://www.instagram.com/agnomarket_meat/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος») - Κατόπιν κλήρωσης 20 συμμετέχοντες θα κερδίσουν από:

  • 2 χοιρινές μπριζόλες Tomahawk μαριναρισμένες με θυμάρι, ρίγανη, λεμόνι και άλλα αρωματικά βότανα
  • 2 μπιφτέκια από ανάμεικτο κιμά σε σχήμα καρδιάς με chutney τριαντάφυλλο και κόκκινο πανάρισμα- διακοσμημένα με άνθη λουλουδιών και δημητριακά
  • 1 μπουκάλι κόκκινο κρασί  ΕΔΑΝΟΣ(1lt

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

 

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Αγνοmarket-meat, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 9/2/2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 12/2/2021, ώρα 12:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η Αγνοmarket-meat διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

 

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram ή στο Facebook, θα πρέπει να μεταβεί στις αναρτήσεις (posts) που θα δημιουργηθούν στους λογαριασμούς του Διοργανωτή στο Instagram και στο Facebook, και να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από το post, απαντώντας στην ερώτηση "Τι πρόκειται να μαγειρέψει γι' αυτόν/ή που αγαπά."

 

7. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτεί την αγορά προϊόντων που εμπορεύεται η Αγνοmarket-meat. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

8. Νικητές Διαγωνισμού. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας. Τα δώρα δεν δύνανται να αποσταλούν ταχυδρομικώς και παραλαμβάνονται μόνο από τα καταστήματα Αγνοmarket-meat.


9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12/2/2021 στα γραφεία του Διοργανωτή και ώρα 13.00 μ. μ. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Το όνομα των Συμμετεχόντων θα καταχωρείται σε αριθμητική λίστα από τον Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα ονόματα που θα αντιστοιχούν στον αριθμό αυτό θα είναι οι νικητές του διαγωνισμού.

 

10. Ενημέρωση των Νικητών. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο μέσω σχετικής ανάρτησης, ενώ οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος για την παραλαβή των δώρων τους από το κατάστημα Αγνοmarket-meat που τους εξυπηρετεί. Σε περίπτωση που οι τυχεροί δεν παραλάβουν τα δώρα τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή τους με το σχετικό προσωπικό μήνυμα, τότε χάνουν κάθε δικαίωμά τους για διεκδίκηση του δώρου, το οποίο απόλλυται οριστικά για το νικητή και η εταιρεία μπορεί να διαθέσει το αντίστοιχο δώρο κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση της, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για τη μη απόδοση των μη αναζητηθέντων από τον δικαιούχο του δώρου.

 

11. Ευθύνη. Η Αγνοmarket-meat δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, η Αγνοmarket-meat δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Αγνοmarket-meat θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

12. Προσωπικά Δεδομένα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, δια αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της διαβίβασης τους στην εταιρεία. 

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.